Integritetspolicy

Noak Golv AB

Information om behandling av anställdas personuppgifter

NOAK Golv AB, org.nr 556820-0447, (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Bolaget utför med anledning av din anställning hos Bolaget. Bolaget vill härmed informera dig om hur dina personuppgifter kommer att behandlas av Bolaget.

Personuppgifter som samlas in av Bolaget

Bolaget samlar in och behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till Bolaget i samband med påbörjande och under din anställning hos Bolaget. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor, exempelvis från tidigare arbetsgivare, myndigheter eller allmänt tillgängliga register eller i samband med användning av Bolagets IT-verktyg. Exempel på uppgifter som samlas in och behandlas är följande:

  • Namn, kontaktuppgifter, personnummer, anställningsnummer, kön, civilstånd
  • Löneutbetalningsinformation, uppgift om semester, ledighet, förmåner, försäkringar
  • Uppgifter om din position, utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet
  • Behörighetskoder för dator och nätverk
  • Dator- och Internetanvändning
  • Loggning av in- och utpassage till Bolagets lokaler,
  • Uppgifter om sjukfrånvaro, sjuklön, yrkesskador, rehabiliteringsåtgärder
  • Information om uppgifter som samlas in avseende fordon/körning lagras på leverantören Infobrics server
  • Medlemskap i fackförening
  • För arbetstagare som inte är svensk medborgare behandlas uppgift om medborgarskap och arbetstillstånd

Hur Bolaget använder dina personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med din anställning behandlas för att bedriva Bolagets verksamhet. Grundläggande personuppgifter såsom personnummer, lön och förmåner behandlas för att uppfylla ditt anställningsavtal och rättsliga skyldigheter som åvilar Bolaget. Vissa personuppgifter behandlas av Bolaget med stöd av en intresseavvägning. Det omfattar bland annat logguppgifter och uppgifter om IT-användning som behandlas av Bolaget eftersom Bolaget har ett starkt intresse av att upprätthålla en hög säkerhet och för att kontrollera att Bolagets policys och riktlinjer efterlevs. Kontaktuppgifter och yrkesrelaterade uppgifter kan komma att publiceras på Bolagets hemsida och intranät och uppgifter om din utbildning och kompetens kan komma att behandlas i Bolagets kompetensdatabas. Bolaget behandlar sådana uppgifter för att kunna tillgodose Bolagets intressen av att administrera ditt anställningsförhållande, att leda och fördela arbetet, att upprätthålla kompetens och följa upp Bolagets verksamhet.

I den mån Bolaget behandlar känsliga personuppgifter om dig rörande hälsa och medlemskap i fackföreningen, så sker sådan behandling enbart i den utsträckning som det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten.

Bolaget kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom InArea-koncernen, till företag som Bolaget gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Bolaget. Om Bolaget har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Bolaget kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren för att Bolaget ska kunna säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter.

Bolaget sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter raderas normalt efter att anställningen har upphört, men vissa uppgifter kan komma att sparas under en längre period om det behövs för administrativa ändamål, till exempel utbetalning av pension eller för lämnande av referenser till andra arbetsgivare.

Frågor om behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Bolaget behandlar och hur dessa används samt varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till Bolagets CEO eller Bolagets CFO som framgår av https://www.noak.se/kontakt-lulea/. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.