Miljö & Kvalitet

KVALITET, KUNSKAP, SERVICE OCH GARANTI

Gemensamt för samtliga företag i InArea Group är att vi:

Erbjuder golvläggning och/eller plattsättning » Är marknadsledande » Har branschens mest välutbildade montörer
Är branschauktoriserade av GBR och/eller PER och/eller GVK » Arbetar efter ett enhetligt ledningssystem
Är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande

 

 

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet
 • Samverka med branschorganisationerna
 • Utvärdera kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling i lokalområdet

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Uppfylla de bindande krav våra relevanta intressenter har på oss
 • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
 • Samverka med branschorganisationerna om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet
 • Utvärdera arbetsmiljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Vi klimatkompenserar vår klimatpåverkan genom ett Plan Vivo-certifierat trädplanteringsprojekt i Nicaragua.

NOAK Golv AB klimatkompenserar härmed för 348 ton CO2e för utsläpp som härrör från uppmätt klimatpåverkan
2022. Det sker genom trädplantering i projektet CommuniTree i Nicaragua.

LEVERANTÖRER